ไทยซัมซุง ประกันชีวิต
กิจกรรมเพื่อสังคม

หน้าแรก /กิจกรรมเพื่อสังคม /รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

 

ไทยซัมซุงประกันชีวิต เดินหน้ามอบคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3 ในโครงการไทยซัมซุง ประกันชีวิต เพื่อน้องได้เรียน (Thai Samsung Life Insurance for Children to Learn) เพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำระหว่างเยาวชนในต่างจังห

บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณบรรณยง นราสวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงาน NGO มอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนในโครงการ“ไทยซัมซุง ประกันชีวิต เพื่อน้องได้เรียน Thai Samsung Life Insurance For Children to Learn” ปีที่ 3 พร้อมทั้งนำพนักงานจิตอาสาร่วมทำความสะอาด ล้างพื้นโดยรอบโรงเรียนให้แก่น้องๆ โรงเรียนวัดหนามแดง

คุณบรรณยง นราสวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า “ในอนาคตอันใกล้ ประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่การเป็นสมาชิกอาเซียน การพัฒนาด้านการศึกษา ถือว่ามีบทบาทสำคัญต่อการที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในอนาคต ส่งผลทำให้แต่ละประเทศ จำเป็นต้องพัฒนาด้านการศึกษา เพื่อให้บุคลากรของแต่ละประเทศ มีความพร้อมที่จะติดต่อ เรียนรู้ ทั้งทางด้านภาษา วัฒนธรรม ตลอดจนมีศักยภาพที่พร้อมสำหรับการแข่งขันที่คาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นในอนาคต

ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องเร่งสร้างและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนไทย ให้มีความรู้ความสามารถเทียบเท่ากับเยาวชนของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยการเพิ่มโอกาสให้พวกเขาได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลก  เพื่อเปิดโลกทัศน์และมีมุมมองที่หลากหลาย ทำให้การพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีความทันสมัย และสามารถแข่งขันกับนานาประเทศ

สำหรับ บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เรามีนโยบายในการดำเนินโครงการเพื่อตอบแทนสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) โดยมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้จัดโครงการไทยซัมซุง ประกันชีวิต เพื่อน้องได้เรียน (Thai Samsung Life Insurance for Children to Learn) ขึ้น      ด้วยความร่วมมือระหว่าง บริษัท ซัมซุงประกันชีวิต ประเทศเกาหลี บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) กระทรวงศึกษาธิการ และองค์การ Korea Food for the Hungry International ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ระยะเวลา 5 ปี โดยได้คัดเลือกสถานศึกษาที่มีความขาดแคลนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสนับสนุนคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 ชุด พร้อมอุปกรณ์โต๊ะ เก้าอี้ โปรเจ็คเตอร์ เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ให้แก่สถานศึกษาดังกล่าว เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ในปีแรกของการดำเนินโครงการได้ส่งมอบคอมพิวเตอร์ไปแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 12 โรงเรียน ปีที่ 2 จำนวน 7 โรงเรียน

สำหรับการดำเนินโครงการในปีที่ 3 นั้น ได้ทำการคัดเลือกโรงเรียนในโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 10 โรงเรียน และกำหนดทำพิธีส่งมอบคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เป็นแห่งแรก และพิเศษสำหรับปีนี้ บริษัทฯ ยังได้นำเกมการออม (Thai Samsung Life Insurance Saving Game) ซึ่งเป็นเกมที่จะปลูกฝังแนวคิดด้านการออมและการวางแผนการใช้จ่ายเบื้องต้น มาให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการออมและการวางแผนการใช้จ่ายเบื้องต้น รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการออมในวันนี้          เพื่ออนาคตที่มีความสุขและมั่นคงต่อไป อีกทั้งยังได้นำพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ ร่วมทำความสะอาด ล้างพื้นโดยรอบโรงเรียนให้แก่น้องๆ อีกด้วย”

สำหรับเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR ในประเทศไทยนั้น บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต         ได้มุ่งเน้นช่วยเหลือสังคมใน 2 แนวทางหลัก คือด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการศึกษา นอกจากครงการไทยซัมซุง ประกันชีวิต เพื่อน้องได้เรียน มอบคอมพิวเตอร์ให้แก่เด็กๆ ยังได้ดำเนินโครงการ โครงการไทยซัมซุง ประกันชีวิต    We Love & Share…กระเป๋านักเรียนเพื่อน้อง โดยได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อมอบกระเป๋านักเรียนให้แก่น้องๆ นักเรียนที่มีความขาดแคลน ในพื้นที่ชนบทและห่างไกล ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำระหว่างเยาวชนที่อยู่ในเมืองกับเยาวชนในชนบทได้อีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงของการเปิดภาคเรียนอีกด้วย

โครงการไทยซัมซุง ประกันชีวิต We Love & Share…สอนน้องให้ออม ปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการออม การวางแผนด้านการเงินเบื้องต้น รวมไปถึงมีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านกิจกรรม One Day Camp เรียนรู้ผ่านการเล่นเกม โดยพนักงานจิตอาสา ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการด้านการเงินของไทยซัมซุงประกันชีวิต

โครงการ Samsung Life Scholarship มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย จำนวน ปีละ 16 ทุนการศึกษา  และมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท เดินทางไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย ชงสี ประเทศเกาหลีใต้ จำนวน ปีละ 2 ทุนการศึกษา เพื่อเป็นการสนับสนุนบุคคลากรด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังขาดแคลนในของประเทศไทย

สำหรับบบด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำหรับในด้านสิ่งแวดล้อมนั้น ร่วมกับ ซัมซุง ประกันชีวิต ประเทศเกาหลี นำพนักงานอาสาสมัครร่วมปลูกป่าชายเลนในโครงการ Green Global Project...We love Thailand ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนเขตที่ 6 จ.เพชรบุรี อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อคืนความสมดุลย์แก่ระบบนิเวศป่าชายเลน      รวมไปถึงการสร้างแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน เป็นประโยชน์สำหรับเด็กและเยาวชนในอนาคต บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่มีความขาดแคลน ให้ได้รับโอกาสด้านการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้น ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถทัดเทียมกับนานาประเทศ และใช้ความรู้ความสามารถเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมต่อไป

<< ย้อนกลับ