ไทยซัมซุง ประกันชีวิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก /ข่าวประชาสัมพันธ์ /รายละเอียดข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ไทยซัมซุง ประกันชีวิต และ ซัมซุงประกันชีวิต ประเทศเกาหลี ทำพิธีบันทึกข้อตกลง ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR ในประเทศไทยต่อเนื่อง ทุ่มงบอีก 400 ล้านวอน หรือ กว่า 12 ล้านบาท มุ่งเน้นลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาและเทคโนโลยี มอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

 ภายใต้คำขวัญที่ว่า “We Love & Share” ได้สะท้อนบทบาทของไทยซัมซุงประกันชีวิต ในเรื่องการดำเนินโครงการเพื่อสังคมได้เป็นอย่างดี เพราะนอกเหนือจากการมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจแล้ว เรายังดูแลสังคมไทยในทุก ๆ พื้นที่การทำงานของทีมฝ่ายขาย และเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในทุก ๆ โครงการ หนึ่งในโครงการด้านการศึกษาที่เราได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตลอด 5 ปี ตั้งแต่ปี 2555 เป็นโครงการมอบคอมพิวเตอร์ ภายใต้ชื่อโครงการว่า “ไทยซัมซุงประกันชีวิต เพื่อน้องได้เรียน - Thai Samsung Life Insurance For Children to Learn”   ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยได้รับความร่วมมือ จาก บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด และ บริษัท ซัมซุงประกันชีวิต ประเทศเกาหลี  กระทรวงศึกษาธิการ และ มูลนิธิเกาหลีช่วยผู้ที่หิวโหยระดับนานาชาติ (Korea  Food  for  the  Hungry  International) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนไทยในด้านการศึกษา ให้น้องๆ ได้มีโอกาสการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารผ่านการใช้เทคโนโลยีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ในปีนี้ บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ ซัมซุง ประกันชีวิตประเทศเกาหลี พร้อมทั้ง กระทรวงศึกษาธิการ และ มูลนิธิเกาหลีช่วยผู้ที่หิวโหยระดับนานาชาติ  ก็ยังคงเล็งเห็นถึงปัญหาด้านการศึกษาอยู่เช่นเดิม จึงได้ตกลงจัดทำโครงการ ไทยซัมซุงประกันชีวิต เพื่อน้องได้เรียน ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นการช่วยและสนับสนุนการเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารผ่านการใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และเป็นการสนับสนุนนโยบายของประเทศ ที่ต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านดิจิตอลให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ๆ

โดยในปีการศึกษา 2560 นี้ บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย คุณบรรณยง นราสวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ มูลนิธิเกาหลีช่วยผู้ที่หิวโหยระดับนานาชาติ โดย ศจ.ดร.ศิลา ชอง พร้อมทั้ง กระทรวงศึกษาธิการ โดย คุณชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ คุณบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน การดำเนินการครั้งนี้ คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 400 ล้านวอน (KRW) หรือ 11.88 ล้านบาท กำหนดให้มีการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ 30 ชุด พร้อมทั้งอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ และ ยังให้การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน เช่น กระเป๋า ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด และอื่นๆ อีกจำนวน 500 ชุด แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั่วประเทศ จำนวน 7 โรงเรียน ทั้งนี้โรงเรียนทั้ง 7 โรงเรียน จะต้องผ่านการพิจารณาร่วมกันระหว่างมูลนิธิเกาหลีช่วยผู้ที่หิวโหย ระดับนานาชาติ และ กระทรวงศึกษาธิการ  

บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ ซัมซุงประกันชีวิต ประเทศเกาหลี พร้อมทั้ง กระทรวงศึกษาธิการ และ มูลนิธิเกาหลีช่วยผู้ที่หิวโหยระดับนานาชาติ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยเหลือให้เด็กและเยาวชนที่มีความขาดแคลน ให้ได้รับโอกาสด้านการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้น ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถทัดเทียมกับนานาประเทศ และใช้ความรู้ความสามารถเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมต่อไป

<< ย้อนกลับ