ไทยซัมซุง ประกันชีวิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก /ข่าวประชาสัมพันธ์ /รายละเอียดข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

จาก 'สยามซัมซุง ประกันชีวิต' สู่ 'ไทยซัมซุง ประกันชีวิต'

เราจะสร้างความมั่นคง และดูแลคนไทย...ด้วยใจ

บริษัท สยามซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ Thai Samsung Life Insurance Public Company Limited พร้อมด้วยการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด สำหรับการเปลี่ยนชื่อใหม่ในครั้งนี้ เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกับกลุ่มบริษัทซัมซุงที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจในชื่อใหม่และตราสัญลักษณ์ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2556 เป็นต้นไป ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

พร้อมกันนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการขยายธุรกิจในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ผู้ถือหุ้นประกาศเดินหน้าขยายการลงทุนในไทยจากเดิม 760 ล้านเป็น เพิ่มเป็น 1,300 ล้านบาท

ลูกค้าปัจจุบัน

สำหรับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัย รวมถึงสิทธิต่างๆ ตามกรมธรรม์ เนื่องจากบริษัทยังคงยึดถือข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีอยู่กับผู้เอาประกันภัยตามที่ระบุในสัญญากรมธรรม์ประกันภัยทุกฉบับ ใบรับรองการเอาประกันภัย รวมทั้งเอกสารต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ออกให้ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2556 ภายใต้ชื่อบริษัท สยามซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด และมีผลบังคับใช้อยู่นั้น จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป โดยความคุ้มครองและผลประโยชน์ต่างๆ ยังคงเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดเดิมของกรมธรรม์ทุกประการ

<< ย้อนกลับ