ซัมซุงซิงเกิลพรีเมี่ยม

กรณีเสียชีวิต
ให้ความคุ้มครองจากกรณีเสียชีวิต 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

กรณีมีชีวิต
ซัมซุงซิงเกิลพรีเมี่ยม 3

รับเงินคืน 3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-2 ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รวมรับเงินคืนตลอดสัญญาสูงสุด 106% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ซัมซุงซิงเกิลพรีเมี่ยม 5

รับเงินคืน 3% และ 3.25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-2 และ 3-4 ตามลำดับ ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รวมรับเงินคืนตลอดสัญญาสูงสุด 112.5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


อายุรับประกันภัย
แบบประกันภัย ชำระเบี้ยประกันภัย ระยะเวลา
คุ้มครอง
(ปี)
อายุของ
ผู้เอาประกันภัย
ที่รับประกันภัย
ซัมซุงซิงเกิลพรีเมี่ยม 3 ครั้งเดียว 3 1 วัน - 65 ปี
ซัมซุงซิงเกิลพรีเมี่ยม 5 ครั้งเดียว 5 1 วัน - 70 ปี

ข้อกำหนดการรับประกันภัย
 • ระยะเวลาคุ้มครอง 3 ปี หรือ 5 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
 • เบี้ยประกัยภัยชำระครั้งเดียว 1,000 บาท ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท เท่ากัน ทุกเพศ ทุกอายุ
 • ไม่ต้องแถลงสุขภาพ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่ต้องรอ HIV ทุกอายุ ทุกพื้นที่
  กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมซัมซุงซิงเกิลพรีเมี่ยมทุกแบบ ไม่เกิน 10,000,000 บาท
 • ต้องตรวจสุขภาพและพิจารณารับประกันภัยตามข้อกำหนดของบริษัทฯ
  กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมซัมซุงซิงเกิลพรีเมี่ยมทุกแบบ ไม่เกิน 10,000,000 บาท
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมใดๆ ได้
 • เบี้ยประกันภัยไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด