ตลอดชีพ A90

ผลประโยชน์ที่ได้รับ
กรณีเสียชีวิต

ให้ความคุ้มครอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

กรณีมีชีวิต

ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


อายุรับประกันภัย
แบบประกันภัย ระยะเวลา
ชำระเบี้ย
ประกันภัย (ปี)
ระยะเวลา
คุ้มครอง
อายุของ
ผู้เอาประกันภัย
ที่รับประกันภัย
ตลอดชีพ A90/5 5 อายุครบ 90 ปี 1 วัน - 65 ปี
ตลอดชีพ A90/10 10 อายุครบ 90 ปี 1 วัน - 65 ปี
ตลอดชีพ A90/15 15 อายุครบ 90 ปี 1 วัน - 65 ปี
ตลอดชีพ A90/20 20 อายุครบ 90 ปี 1 วัน - 65 ปี
ตลอดชีพ A90/A90 ถึงอายุ 90 ปี อายุครบ 90 ปี 1 วัน - 65 ปี

ส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัย
สำหรับแบบประกันภัยตลอดชีพ A90/5
จำนวนเงินเอาประกันภัย ส่วนลด
300,000 - 2,999,999 บาท -
ตั้งแต่ 3,000,000 บาทขึ้นไป 5% ของอัตราเบี้ยประกันภัยรายปี
สำหรับแบบประกันภัยตลอดชีพ A90/10, A90/15 และ A90/20
จำนวนเงินเอาประกันภัย ส่วนลด
300,000 - 2,999,999 บาท -
3,000,000 - 9,999,999 บาท 5% ของอัตราเบี้ยประกันภัยรายปี
ตั้งแต่ 10,000,000 บาทขึ้นไป 10% ของอัตราเบี้ยประกันภัยรายปี
สำหรับแบบประกันภัยตลอดชีพ A90/A90
จำนวนเงินเอาประกันภัย ส่วนลด
300,000 - 599,999 บาท -
ตั้งแต่ 600,000 บาทขึ้นไป 1 บาท

ข้อกำหนดการรับประกันภัย
 • อายุผู้เอาประกันภัยที่รับประกันภัย ตั้งแต่อายุ 1 วัน ถึง อายุ 65 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 300,000 บาท
  - สำหรับ แบบประกันภัย ตลอดชีพ A90/10, A90/15, A90/20, และ A90/A90
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 1,000,000 บาท
  - สำหรับ แบบประกันภัย ตลอดชีพ A90/5
 • เลือกชำระเบี้ยประกันภัยได้ทั้งแบบ 5 ปี10 ปี 15 ปี 20 ปี หรือถึงอายุ 90 ปี
 • ให้ความคุ้มครองสูง ตลอดอายุสัญญา หรือจนถึงผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 90 ปี
 • เป็นหลักประกัน เพื่อความมั่นคงสำหรับตัวคุณเองและครอบครัว
 • ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันภัยไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด สูงสุดถึง 100,000 บาท