สัญญาเพิ่มเติม
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

หน้าแรก / แบบประกัน/ สัญญาเพิ่มเติม/คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล(H&S)

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล (H&S)

ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะคนไข้ในของโรงพยาบาล หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยเมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันทำสัญญา หรือ วันต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้าย หรือ ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ บริษัทฯจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นและมาตราฐานทางการแพทย์ให้ตามจำนวนจ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์ตามแผนการประกันที่ซื้อต่อการเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บครั้งเดียวกัน ดังนี้

เงื่อนไขการรับประกัน
สัญญาเพิ่มเติม อายุที่รับประกัน (ปี) หมายเหตุ
H&S 1-65 (ต่ออายุได้ถึงอายุ 74 ปี คุ้มครองถึงอายุครบ 75 ปี)
  • ซื้อแนบสัญญาหลักได้ทุกแบบ หรือแนบกับแบบประกันภัยตามที่บริษัทกำหนด ยกเว้นกรมธรรม์ประกันประกันภัยแบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว หรือแบบประกันภัยที่ไม่ให้ซื้อสัญญาเพิ่มเติมใดๆได้ เช่น ซัมซุงซุปเปอร์เซฟวิ่ง 10/5, ซัมซุงคุ้มสุด 10/5
  • ไม่ขายให้กับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศเป็นประจำ
  • กรณีชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย ซื้อได้เฉพาะชั้นอาชีพ 1-2 เท่านั้น
  • เบี้ยประกันภัยปรับตามช่วงอายุและชั้นอาชีพ และรับประกันภัยสำหรับชั้นอาชีพ 1 - 4

ตารางข้อกำหนดการซื้อสัญญาเพิ่มเติม H&S
จำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาหลัก
รวมทุกกรมธรรม์ที่มีผลบังคับ
ผลประโชยน์ค่าห้องสูงสุดที่ซื้อได้
อายุ 1 วัน - 5 ปี อายุ 6 ปี - 65 ปี
100,000-199,999 ไม่สามารถซื้อได้ 3,400
200,000-299,999 ไม่สามารถซื้อได้ 3,400
300,000-399,999 1,600 4,000
400,000-499,999 1,600 5,200
500,000-699,999 1,600 8,000
700,000-849,999 2,400 8,000
850,000-999,999 2,400 8,000
1,000,000-2,999,999 2,400 9,200
3,000,000-4,999,999 3,000 10,400
>=5,000,000 3,000 10,400
หมายเหตุ
  • แบบประกันแบบชั่วระยะเวลา ได้แก่ แบบซัมซุงเทอมไลฟ์ ให้คำนวณ ที่ 50% ของจำนวนเงินเอาประกัน
  • ผู้เอาประกันภัยจะต้องสำรองจ่ายผลประโยชน์อันพึงได้รัจากการรักษาใน โรงพยาบาลและศัยกรรม แบบ H&S สำหรับความเจ็บปวดใดๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 180 วันแรก

ตัวอย่าง ตารางผลประโยชน์ (H&S)
การรักษาในโรงพยาบาล และศัลยกรรม (H&S)
ผลประโยชน์ H&S 900 H&S 1,500 H&S 2,100 H&S 2,700 H&S 3,400 H&S 4,000 H&S 4,600 H&S 5,200 H&S 6,800 H&S 8,000 H&S 9,200 H&S 10,400
1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 150 วัน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 900 1,500 2,100 2,700 3,400 4,000 4,600 5,200 6,800 8,000 9,200 10,400
2. ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 7 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชน์ตามข้อ 1. แล้วไม่เกิน 150 วัน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 1,800 3,000 4,200 5,400 6,800 8,000 9,200 10,400 13,600 16,000 18,400 20,800
3. ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 150 วัน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 400 600 800 900 1,000 1,000 1,000 1,200 2,000 2,000 2,000 2,400
4. ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 100,000 160,000 180,000 200,000 200,000
5. ค่าแพทย์วิสัญญี ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 10,000 16,000 18,000 20,000 20,000
6. ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในผ่าตัด ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 10,000 16,000 18,000 20,000 20,000
7. ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะ เป็นผู้ป่วยนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ) ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง 2,000 3,000 4,000 5,000 6,500 8,000 10,000 10,000 13,000 16,000 20,000 20,000
8. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 10,000 14,000 18,000 22,000 26,000 30,000 34,000 37,000 52,000 60,000 68,000 74,000
9. ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา และการตรวจทางห้องปฎิบัตการผู้ป่วยนอก ต่อการบาดเจ็บ หรือ เจ็บป่วยแต่ละครั้ง 3,500 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 5,000 8,000 8,000 8,000 10,000
ผลประโยชน์สูงสุด 261,300 402,500 543,700 669,900 812,300 924,000 1,036,200 1,163,400 1,624,600 1,848,000 2,072,400 2,326,800