สัญญาเพิ่มเติม
บันทึกสลักหลังการรักษา
พยาบาลผู้ป่วยนอก

หน้าแรก / แบบประกัน/ สัญญาเพิ่มเติม/บันทึกสลักหลังการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)

บันทึกสลักหลังการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)

 • ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ หรือ เจ็บป่วย และได้รับการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
 •  

 • บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความคุ้มครองสำหรับการบำบัดรักษาโดยแพทย์ ซึ่งเป็นผลจากการบาดเจ็บ หรือ การเจ็บป่วย (เมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันทำสัญญา หรือ ต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้าย) แต่ละครั้งไม่เกินจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือ จำนวนเงินจำกัดต่อวัน หรือ จำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จำนวนใดจำน้อยกว่า

 • เงื่อนไขการรับประกัน
  • อายุที่รับประกัน 6 ปี - 55 ปี คุ้มครองถึงอายุ 60 ปี
  • ต้องซื้อพร้อมสัญญาเพิ่มเติม H&S เท่านั้น
  • ซื้อได้ครั้งละ 800, 1,200, หรือ 1,600 บาท ขึ้นอยู๋กับทุนประกันภัยหลัก รวมทุกกรมธรรม์ที่มีผลบังคับ
  • เบี้ยประกันภัยต้องชำระเป็นรายปีเท่านั้น
  • ไม่อนุมัติให้ขายร่วมกับแบบที่ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
  • กรณีชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย ซื้อได้เฉพาะชั้นอาชีพ 1-2 เท่านั้น
  • เบี้ยประกันภัยปรับตามช่วงอายุ

  ตารางข้อกำหนดการซื้อบันทึกสลักหลัง OPD
  ทุนประกันภัยสัญญาหลัก รวมทุกกรมธรรม์ที่มีผลบังคับ (บาท) สัญญาเพิ่มเติม OPD ซื้อได้สูงสุด (บาท)
  100,000-400,000 800
  400,001-600,000 1,200
  600,001 ขึ้นไป 1,600
  หมายเหตุ:
  • ผู้เอาประกันภัยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกได้ 1 ครั้ง ต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้ง ต่อปี
  • การจ่ายยารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก จะต้องได้รับการสั่งยาโดยแพทย์และจำนวนยาที่จ่ายต้องไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับการรักษา