ไทยซัมซุง ประกันชีวิต
ฝ่ายบริหารกรมธรรม์

หน้าแรก /บริการของเรา/ฝ่ายบริหารกรมธรรม์

ฝ่ายบริหารกรมธรรม์

 
ให้บริการหลังการขาย ภายหลังจากกรมธรรม์อนุมัติ  จนสิ้นสุดอายุกรมธรรม์เมื่อครบสัญญา โดยให้บริการทั่วไปเกี่ยวกับ
  1. การเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์และต่ออายุกรมธรรม์
  2. การจ่ายเงินผลประโยชน์และเงินครบกำหนดตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  3. การใช้สิทธิตามกรมธรรม์
  4. การบริการด้านเบี้ยประกัน
  5. การให้ข้อมูลรวมถึงตอบคำถามและข้อสงสัยผ่านโทรศัพท์ ( Call Center )
  6. การร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัทและตัวแทน

“เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการตามความประสงค์ของผู้เอาประกันภัยในการเปลี่ยนแปลงหรือใช้สิทธิตามกรมธรรม์ ฝ่ายบริหารกรมธรรม์ ขอสรุปเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการดำเนินการดังนี้