ไทยซัมซุง ประกันชีวิต
วิธีชำระเบี้ยประกันภัย

หน้าแรก /บริการของเรา/วิธีชำระเบี้ยประกันภัย

วิธีชำระเบี้ยประกันภัย

 

1. ชำระโดยตรงที่บริษัทฯ หรือผ่านตัวแทน หรือสำนักงานตัวแทนของบริษัทฯ

 1. ชำระด้วยเงินสด หรือเช็คสั่งจ่าย “บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)” โดยขีดคร่อมและขีดฆ่า “หรือผู้ถือ” พร้อมระบุเลขที่กรมธรรม์ และชื่อผู้เอาประกันภัยไว้ด้านหลังเช็ค
 2. ชำระด้วยบัตรเครดิต VISA และ MASTER ทุกธนาคาร

2. ชำระด้วยเงินสดผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารที่เปิดบริการโดยใช้แบบฟอร์มชำระเบี้ยของบริษัทฯ ได้แก่

 1. ธนาคารกรุงเทพ
 2. ธนาคารไทยพาณิชย์
 3. ธนาคารทหารไทย
 4. ธนาคารกรุงไทย
 5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 6. ธนาคารกสิกรไทย
 7. ธนาคารธนชาต

3. ด้วยเงินสดผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารที่เปิดบริการโดยใช้ใบ Pay-in ของแต่ละธนาคาร ได้แก่


ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้ใบ Pay-in ของแต่ละธนาคารในการชำระเบี้ยประกันภัยได้ โดยระบุชื่อบัญชีเป็น “บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)” พร้อมระบุสาขา ประเภทบัญชี และเลขที่บัญชีของแต่ละธนาคาร ดังนี้
ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
กรุงเทพ เพชรบุรีตัดใหม่ กระแสรายวัน 153-3-07854-7
ไทยพาณิชย์ เพชรบุรีตัดใหม่ กระแสรายวัน 043-3-03600-2
ทหารไทย เพชรบุรีตัดใหม่ กระแสรายวัน 090-1-05083-1
กรุงไทย เพชรบุรีตัดใหม่ ออมทรัพย์ 041-1-24470-1
กรุงศรีอยุธยา เพชรบุรีตัดใหม่ กระแสรายวัน 034-0-04022-1
กสิกรไทย เพชรบุรีตัดใหม่ กระแสรายวัน 028-1-08590-5
ธนชาต เพชรบุรีตัดใหม่ ออมทรัพย์ 777-2-70400-5

การชำระเงินโดยวิธีนี้ ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งแฟกซ์สำเนาใบ Pay-in ถึงบริษัทฯ โดยเร็ว พร้อมระบุชื่อผู้เอาประกันภัย เลขที่กรมธรรม์ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งถึงส่วนงานบริการผู้ถือกรมธรรม์ ที่หมายเลข 02-308-2251 กด 2 เพื่อแจ้งให้บริษัทฯทราบถึงการชำระเบี้ยประกันภัยงวดดังกล่าว

4. ชำระเบี้ยประกันภัยโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) ผ่านธนาคาร ดังนี้

 1. ธนาคารกรุงเทพ
 2. ธนาคารไทยพาณิชย์
 3. ธนาคารทหารไทย
 4. ธนาคารกรุงไทย
 5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 6. ธนาคารกสิกรไทย
 7. ธนาคารธนชาต

5. ชำระโดยตัดบัญชีบัตรเครดิตแบบต่อเนื่องอัตโนมัติจากบัตรเครดิตประเภท VISA หรือ MASTER ของทุกธนาคาร

6. ชำระผ่านทางไปรษณีย์

 1. ชำระโดยเช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม “บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยขีดฆ่า “หรือผู้ถือ” และขีดคร่อม A/C Payee only ส่งแนบพร้อมใบแจ้งชำระเบี้ยประกันภัยส่วนที่ 3 ส่งมายังบริษัทฯ ก่อนถึงวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยตามที่ระบุไว้
 2. ซื้อไปรษณีย์ธนาณัติ สั่งจ่าย “บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)” ณ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดพร้าว ส่งแนบพร้อมใบแจ้งชำระเบี้ยประกันภัยส่วนที่ 3 ส่งมายังบริษัทฯ ก่อนถึงวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยตามที่ระบุไว้

7. ชำระโดยผ่านระบบบริการทางโทรศัพท์ของธนาคารกสิกรไทย


ผู้เอาประกันภัยสามารถทำรายการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากที่ใช้ควบคู่กับบัตร ATM/บัตรเครดิต เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านระบบบริการทางโทรศัพท์ของธนาคารกสิกรไทย โดยโทรศัพท์ไปที่หมายเลข (02) 888-8888 แล้วดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
 1. กดหมายเลขบัญชี 10 หลัก/หมายเลข 16 หลักบนหน้าบัตร แล้วตามด้วยเครื่องหมาย #
 2. กดรหัสประจำตัว แล้วตามด้วยเครื่องหมาย #
 3. กด “2” เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ
 4. กดรหัสประจำบริษัทฯ “50009” แล้วตามด้วยเครื่องหมาย #
 5. กด “1” ชำระจากบัญชีกระแสรายวัน หรือ กด “2” ชำระจากบัญชีออมทรัพย์
 6. กดหมายเลขรหัสอ้างอิง คือเลขที่กรมธรรม์ แล้วตามด้วยเครื่องหมาย #
 7. กดจำนวนเงินค่าเบี้ยประกันภัยที่ต้องการชำระ แล้วตามด้วยเครื่องหมาย #
 8. กดเครื่องหมาย # ยืนยันอีกครั้ง

8. ชำระโดยผ่านเครื่อง ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกสิกรไทย โดยใช้บัตร ATM หรือบัตรเครดิตที่ถืออยู่ ตามขั้นตอน ดังนี้

 1. สอดบัตรเข้าตู้ ATM แล้วกดรหัสบัตร 4 หลัก แล้วเลือกทำรายการ “ชำระเงิน”
 2. กดรหัสชำระเงินของบริษัทฯ “50009” เพื่อชำระเบี้ยประกันภัย ดังนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 043-3-03600-2 หรือ เลขที่บัญชี 028-1-08590-5 เพื่อเข้าธนาคารกสิกรไทย
 3. ใส่หมายเลขกรมธรรม์ ซึ่งตรงกับ Customer No/Ref No1 บนใบแจ้งชำระเบี้ยประกันภัย
 4. ใส่จำนวนเงินค่าเบี้ยประกันภัยที่ต้องการชำระ
 5. ตรวจสอบชื่อบัญชี “บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), หมายเลขกรมธรรม์ และจำนวนเงิน
 6. เก็บใบบันทึกรายการไว้เป็นหลักฐาน

9. ชำระด้วยเงินสดโดยผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยการนำใบแจ้งชำระเบี้ยประกันภัยที่ได้รับไปยื่นชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยด้วยเงินสดผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา โดยไม่เสียค่าบริการ (ยอดชำระไม่เกิน 90,000 บาทต่อราย)