ไทยซัมซุง ประกันชีวิต
เอกสารต่างๆ
(ฝ่ายบริหารกรมธรรม์)

เอกสารต่างๆ (Download)

SELECT * FROM tbl_download_category WHERE STATUS = '1' AND Mode = 'insurance_executive' ORDER BY ORDERING
  หนังสือโอนสิทธิเรียกร้อง(นิติบุคคล) 376.29 KB
  หนังสือยินยอมขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคาร 115.21 KB
  หนังสือแสดงสิทธิลดหย่อนภาษี_website_201809 224.05 KB
  ใบรับรองสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันตามกฎหมาย FATCA 176.09 KB
  คำร้องขอเปลี่ยนแปลงการชำระเบี้ยงวดถัดไป_POS10022017 489.50 KB
  ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงและแก้ไขกรมธรรม์_POS06032018 463.33 KB
  สัญญากู้เงินตามกรมธรรม์ 390.08 KB
  สัญญาโอนสิทธิตามกรมธรรม์_POS08022017 162.29 KB
  หนังสือบอกกล่าวเวนคืนกรมธรรม์เพื่อขอรับมูลค่าเงินสด 229.06 KB
  แบบฟอร์มชำระเบี้ยประกันภัยโดยบัตรเครดิต_01102557 307.08 KB
  แบบฟอร์มแจ้งการหักบัญชีอัตโนมัติ ด้วยการสมัครผ่านตู้ ATM 119.35 KB
  ใบขอต่ออายุสัญญาประกันภัย 561.24 KB
  ใบนำฝากสำหรับธนาคาร 2018.pdf 935.67 KB