เพื่อความคุ้มครองชั่วระยะเวลา
ทรัพย์ทวีคูณ

หน้าแรก /แบบประกัน/ประกันรายสามัญ/เพื่อความคุ้มครองชั่วระยะเวลา/ทรัพย์ทวีคูณ

ทรัพย์ทวีคูณ

  • รับเงินชดเชย 3 หรือ 5 เท่า ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (ตามแบบประกันที่เลือก) กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ (มือหรือเท้าหรือสายตา) อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันสองข้างขึ้นไป หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ
  • รับเงินชดเชย 180% หรือ 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (ตามแบบประกันที่เลือก) กรณีผู้เอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะ (มือหรือเท้าหรือสายตา) หนึ่งข้าง จากอุบัติเหตุ
  • รับเงินชดเชย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (ทุกแบบประกัน) กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต โดยไมใช่สาเหตุจากอุบัติเหตุ
  • เมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา โดยที่บริษัทมิได้จ่ายผลประโยชน์ใด แก่ผู้เอาประกันภัย ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ บริษัทจะจ่ายเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระแล้วคืน โดยคิดจากอัตราเบี้ยฯ รายปี

* อายุที่รับประกันภัย 16-60 ปี
* สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็น รายปี, 6 เดือน, 3 เดือน, หรือ รายเดือน


ตัวอย่างตารางเบี้ย (รายปี)
สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท ขั้นอาชีพ 1-3


อายุของ
ผู้เอา
ประกันภัย (ปี)
ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี
เพศชาย เพศหญิง
16 6,101 5,051
20 6,400 5,037
30 6,510 5,111
40 6,992 5,729
50 4,975 3,987
60 10,618 9,160


ตัวอย่างตารางเบี้ย (รายปี)
สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท ขั้นอาชีพ 4-5อายุของ
ผู้เอา
ประกันภัย (ปี)
ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี
เพศชาย เพศหญิง
16 6,970 6,524
20 7,260 6,474
30 7,354 6,310
40 7,741 6,511
50 8,934 7,547
60 10,968 9,434


สั่งพิมพ์หน้านี้ ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สอบถามข้อมูล