แบบประกัน
ซัมซุงถึงเคลม ... ก็คืน

หน้าแรก / แบบประกัน/ ประกันรายสามัญ / แผนประกันสำเร็จรูป/ซัมซุงถึงเคลม ... ก็คืน

ซัมซุงถึงเคลม...ก็คืน

แผนประกันสำเร็จรูป ที่เน้นการดูแลทั้งชีวิตและสุขภาพ ให้คุณมั่นใจกับความคุ้มค่าของค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระไปให้ความคุ้มครองชีวิตถึง 15 ปี คุ้มครองโรคร้ายแรง และอุ่นใจเมื่อต้องนอนในโรงพยาบาล ด้วยค่าชดเชยรายวันในฐานนะผู้ป่วยในโรงพยาบาลคืนเบี้ยประกันทั้งหมด* กรณีอยู่ครบกำหนดและสัญญายังมีผลบังคับ ช่วยให้การชำระเบี้ยประกันของคุณลูกค้าไม่สูญเปล่า ด้วยแผนประกันสำเร็จรูปที่รองรับความต้องการถึง 5 แผน

  

ตารางผลประโยชน์แผนประกันสำเร็จรูป ซัมซุงถึงเคลม...ก็คืน
ผลประโยชน์ แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5
1. ความคุ้มครองการเสียชีวิต (สัญญาหลักซัมซุงโทเทิล รีเทิร์น) 75,000 100,000 150,000 200,000 300,000
2. ความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วย 7 โรคร้ายแรง (สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงโทเทิล รีเทิร์น)
1.) โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer)
2.) ไตวายเรื้อรัง (Kidney Failure)
3.) กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด (Heart Attack)
4.) โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ (Coronary Artery Diseases Requiring Surgery)
5.) การผ่าตัดลิ้นหัวใจดดยวิธีการเปิดหัวใจ (Heart Valve Surgery - Replacement)
6.) โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (Stroke)
7.) โรคระบบประสาทมัลติเพิล สเคลอโรสิส (Multiple Sclerosis)
150,000 200,000 300,000 400,000 600,000
3. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในโรงพยาบาล (สัญญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันโทเทิล รีเทิร์น)
3.1 ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน
(กรณีใดกรณีหนึ่งเท่านั้น)
3.1.1 กรณีเข้ารับการรักษาตัวในห้องผู้ป่าวยปกติ วันละ( สูงสุดไม่เกิน 180 วัน ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง) 750 1,000 1,500 2,000 3,000
3.1.2 กรณีเข้ารับการรักษาตัวในห้อง ผู้ป่าวยหนัก (ไอ.ซี.ยู) วันละ( สูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง) 1,500 2,000 3,000 4,000 6,000
3.1.3 กรณีเข้ารับการผ่าตัดใหญ่เนื่องจากอุบัติเหตุ วันละ( สูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง) 1,125 1,500 2,250 3,000 4,500
3.2 ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันพิเศษ กรณีเข้ารับการผ่าตัดใหญ่เนื่องจากอุบัติเหตุ (จ่ายเพียง 1 วันต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง) 1,500 2,000 3,000 4,000 6,000
4. ผลประโยชน์เงินจ่ายคืนกรณีอยู่ครบสัญญา คืนเบี้ยประกันภัย 100% ของ *เบี้ยประกันภัยมาตรฐานรายปี จำนวน 15 ปี
หมายเหตุ :
1. กรณีเข้ารับการรักษาในรายการที่ 3.1.2 หรือ 3.1.3 ในเวลาเดียวกัน บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยรายวันรายการที่ 3.1.2 เท่านั้น และผลประโยชน์รายการที่ 3.1.2 และ 3.1.3 รวมกันแล้วไม่เกิน 30 วันต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง
2. ผลประโยชน์สูงสุดสำหรับ ข้อ 3.1.1, 3.1.2 และ 3.1.3 รวมกันสูงสุดไม่เกิน 180 วันต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง


ข้อกำหนดการรับประกันภัย
 • อายุผู้เอาประกันภัยที่รับประกันภัย ตั้งแต่อายุ 20 - 55 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด นับเฉพาะที่ซื้อ แผนประกันสำเร็จรูป "ซัมซุงถึงเคลม ก็คืน" ทุกกรมธรรม์
  - จำนวนเงินเอาประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง ไม่เกิน 600,000 บาท
  - จำนวนเงินเอาประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน ไม่เกิน 3,000 บาท
 • ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมใดๆ ได้ และไม่มีการแถม สัญญาเพิ่มเติมการยกเว้นชำระเบี้ยประภัยภัย (WP)
 • หลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพ นับจำนวนเอาประกันภัยเฉพาะในส่วนของความคุ้มครองชีวิตเท่านั้น ตามข้อกำหนดของบริษัทฯ
 • รับประกันภัยขั้นอาชีพ 1-3 เท่านั้น และ รับประกันภัยเป็นแผนประกันสำเร็จรูปเท่านั้น
 • ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแบบประกันภัย และไม่สามารถเพิ่ม/ลด จำนวนเงินเอาประกันภัยได้
 • ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นงวดรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือรายเดือน
 • สั่งพิมพ์หน้านี้ ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สอบถามข้อมูล